ลองเล่นกับ สวิตช์ปุ่มกด [Key switch]
บทความสอนวิธีการต่อและการใช้งาน Key switch
26 October, 2019 by
ลองเล่นกับ สวิตช์ปุ่มกด [Key switch]
Liew Wuttipat
| No comments yet

Key switch คือสวิตช์ปุ่มกดที่ให้ค่าสัญญาณออกมาเป็น HIGH เมื่อไม่มีการกด และจะมีค่าสัญญาณเป็น LOW หากมีการกด

แรงดันที่ใช้ในการทำงาน (Operating Voltage) : 3.3V ~ 5V
ชนิดของค่าที่ให้ออกมา (Output Type) : ดิจิตอล 0 หรือ 1
อุณหภูมิที่ทำงานได้ (Environment Temperature) : -25°C ~ 105°C
อายุการใช้งาน (Electrically Life) : 100000 ครั้ง
แรงที่ใช้ในการกด (Operating Force) : 180/230(±20 gf)

วงจรจะเป็นการต่อแบบ PULLUP
การต่อสาย
ขากราว (-) เข้าที่ GND Arduino
ขาไฟ (ตรงกลาง) เข้าที่ +5V Arduino
ขาสัญญาณ (S) เข้าที่ Pin D3 Arduino


#include <Arduino.h>

const int SWITCH_PIN = 3;
const int LED_PIN = 13;

void setup()
{
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(SWITCH_PIN) == 0)
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 1);
  }
  else
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 0);
  }
  delay(100);
}


โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เมื่อ กดสวิตช์แล้วสวิตช์ทำงาน หลอดไฟ LED ที่บอร์ด Arduino จะติดขึ้นมา แต่ถ้าปล่อยสวิตช์ไฟ หลอดไฟ LED จะดับ


const int SWITCH_PIN = 3;
const int LED_PIN = 13;

void setup()
{
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}


ประกาศขาสวิตช์ไว้ที่ขา D3 เป็นชนิด INPUT และหลอดไฟ LED ที่ขา D13 เป็น OUTPUT


void loop()
{
  if (digitalRead(SWITCH_PIN) == 0)
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 1);
  }
  else
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 0);
  }
  delay(100);
}


อ่านค่าดิจิตอลจากขาสวิตช์ SWITCH_PIN ถ้าหากมีการกดสวิตช์จะอ่านได้ 0 (LOW) จะทำการสั่งหลอดไฟ LED_PIN ให้เป็น 1 (HIGH) หลอดไฟจะติด แต่ถ้าหากอ่านค่าดิจิตอลจากขาสวิตช์ได้ 1 จะสั่งให้หลอดไฟ LED ดับ และหน่วงเวลาเล็กน้อย


อ่านค่าดิจิตอลได้ 0 ไฟติด


อ่านค่าดิจิตอลได้ 1 ไฟดับ


Sign in to leave a comment