ลองเล่นกับ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุผ่าน [Photo Interrupter]
บทความสอนวิธีการต่อและการใช้งาน Photo Interrupter
26 October, 2019 by
ลองเล่นกับ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุผ่าน [Photo Interrupter]
Liew Wuttipat
| No comments yet

Photo Interrupter คือเซนเซอร์ที่จะมีการส่งสัญญาณออกมาเมื่อ แสงที่อยู่ระหว่างช่องว่างของเซนเซอร์โดนบัง ด้านแต่ละด้านของเซนเซอร์จะมี ตัวส่ง (emitter) และตัวรับ (detector) โดยที่ตัวส่งนั้นจะส่องแสงออกไปหาตัวรับ ถ้าหากไม่มีอะไรมาขวางก็จะทำให้อ่านค่าได้เป็น 0 แต่หากมีวัตถุมาขวางจะอ่านค่าได้เป็น 1

ส่วนใหญ่นำไปประยุกต์เป็นเซนเซอร์นับรอบ นับวัตถุ หรือเป็นเหมือน ลิมิตสวิตช์ที่ไม่ต้องมีหน้าสัมผัส

แรงดันที่ใช้ในการทำงาน (Operating Voltage) : 3.3V ~ 5Vการต่อสาย
ขากราว (-) เข้าที่ GND Arduino
ขาไฟ (ตรงกลาง) เข้าที่ +5V Arduino
ขาสัญญาณ (S) เข้าที่ Pin D3 Arduino


#include <Arduino.h>

const int SENSOR_PIN = 3;
const int LED_PIN = 13;

void setup()
{
  pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(SENSOR_PIN== 1)
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 1);
  }
  else
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 0);
  }
}


โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เมื่อ มีวัตถุมาผ่านหรือขวางการส่องแสงในช่องระหว่างเซนเซอร์ หลอดไฟ LED ที่บอร์ด Arduino จะติด แต่ถ้าไม่มีอะไรมาขวางเซนเซอร์ หลอดไฟ LED จะดับ


const int SENSOR_PIN = 3;
const int LED_PIN = 13;

void setup()
{
  pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}


ประกาศขาเซนเซอร์ไว้ที่ขา D3 เป็นชนิด INPUT และหลอดไฟ LED ที่ขา D13 เป็น OUTPUT


void loop()
{
  if (digitalRead(SENSOR_PIN== 1)
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 1);
  }
  else
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 0);
  }
}


อ่านค่าดิจิตอลจากขา SENSOR_PIN ถ้าหากมีวัตถุขวางเซนเซอร์ จะอ่านได้ 1 (HIGH) จะทำการสั่งหลอดไฟ LED_PIN ให้เป็น 1 (HIGH) หลอดไฟจะติด แต่ถ้าหากอ่านค่าดิจิตอลจากขาเซนเซอร์ได้ 0 (LOW) จะสั่งให้หลอดไฟ LED ดับ


อ่านค่าดิจิตอลได้ 0 ไฟดับ


อ่านค่าดิจิตอลได้ 1 ไฟติด


Sign in to leave a comment