ลองเล่นกับ สวิตช์สั่น [Vibration switch]
บทความสอนวิธีการต่อและการใช้งาน Vibration switch
26 October, 2019 by
ลองเล่นกับ สวิตช์สั่น [Vibration switch]
Liew Wuttipat
| No comments yet

Vibration switch คือสวิตช์ที่ ภายในจะมีปริงที่สามารถสั่นไปมาได้ ให้ค่าสัญญาณออกมาเมื่อมีการสั่นของตัวเซนเซอร์ โดยปกติสัญญาณเป็น HIGH เมื่อไม่มีการสั่น และจะมีค่าสัญญาณเป็น LOW หากมีการสั่นเกิดขึ้น

แรงดันที่ใช้ในการทำงาน (Operating Voltage) : 5V

วงจรจะเป็นการต่อแบบ PULLUP


การต่อสาย
ขากราว (-) เข้าที่ GND Arduino
ขาไฟ (ตรงกลาง) เข้าที่ +5V Arduino
ขาสัญญาณ (S) เข้าที่ Pin D3 Arduino


#include <Arduino.h>

const int SWITCH_PIN = 3;
const int LED_PIN = 13;

void setup()
{
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(SWITCH_PIN) == 0)
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 1);
  }
  else
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 0);
  }
}


โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เมื่อ มีการสั่นเกิดขึ้นที่ตัวเซนเซอร์ หลอดไฟ LED ที่บอร์ด Arduino จะติดขึ้นมา แต่ถ้าเซนเซอร์อยู่นิ่งๆ หลอดไฟ LED จะดับ


const int SWITCH_PIN = 3;
const int LED_PIN = 13;

void setup()
{
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}


ประกาศขาเซนเซอร์ไว้ที่ขา D3 เป็นชนิด INPUT และหลอดไฟ LED ที่ขา D13 เป็น OUTPUT


void loop()
{
  if (digitalRead(SWITCH_PIN) == 0)
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 1);
  }
  else
  {
    digitalWrite(LED_PIN, 0);
  }
}


อ่านค่าดิจิตอลจากขา SWITCH_PIN ถ้าหากมีการสั่นเซนเซอร์ จะอ่านได้ 0 (LOW) จะทำการสั่งหลอดไฟ LED_PIN ให้เป็น 1 (HIGH) หลอดไฟจะติด แต่ถ้าหากอ่านค่าดิจิตอลจากขาเซนเซอร์ได้ 1 จะสั่งให้หลอดไฟ LED ดับ


อ่านค่าดิจิตอลได้ 0 ไฟติด


อ่านค่าดิจิตอลได้ 1 ไฟดับ


Sign in to leave a comment